Integritetspolicy

Allmänt

Elexir Pharma AB (“Elexir Pharma”, ”vi”) tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet. Denna ”Integritetspolicy” hjälper dig att förstå hur vi använder dina personuppgifter som du lämnar till oss när du t.ex. skapar ett konto på eller handlar varor från www.elexirpharma.se (”elexirpharma.se”).

Vem är personuppgiftsansvarig?

Elexir Pharma AB, org. nr. 556854-4026, Gustavslundsvägen 151E, 167 51 Bromma är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vid frågor om Elexir Pharma behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enklast på konsumentkontakt@elexirpharma.se

För vilka ändamål behandlar Elexir Pharma dina personuppgifter?

Vi behandlar främst dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. administrera ditt användarkonto, hantera din beställning av en vara och ge service och support. Nedan hittar du mer information om varje ändamål där också den rättsliga grunden för vår behandling framgår.

För dig som är kund

När du beställer varor från Elexirpharma.se ber vi dig att ange relevant personlig information och din kontaktinformation så att vi kan hantera din beställning.

Personuppgifter såsom kontaktuppgifter och betalinformation behöver vi för att kunna administrera och leverera din beställning och tillhandahålla service. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Elexir Pharma ska kunna uppfylla avtalet med dig. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar vid beställning kan du inte genomföra beställningen.

Elexir Pharma sparar även din orderhistorik, dvs. information om vilka varor du beställt, antal, datum och pris. Vi sparar sådan dokumentation för att kunna ge dig kvalificerad service efter beställningen, samt för att hantera eventuella reklamationer, och krav under gällande lagstiftning. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna ge god service och därigenom bidra till säker användning av våra varor samt att vi ska kunna göra erforderliga bedömningar, fullgöra våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter i samband med reklamationer.

Elexir Pharma behandlar också dina kontaktuppgifter och din orderhistorik i syfte att utföra marknadsundersökningar. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att göra sådana undersökningar i syfte att kunna utvärdera och förbättra våra produkter.

Dina uppgifter kan också i övrigt komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt bokföringslagen.

Dina uppgifter behandlas så länge de behövs för att vi ska kunna administrera beställningen och ge service till dig, samt för att hantera eventuella reklamationer och krav gällande lagstiftning. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen i upp till 8 år.

För dig som har användarkonto

När du skapar ett användarkonto på Elexirpharma.se ber vi dig att lämna viss information om dig själv, t.ex. ditt namn och din e-postadress. Vi behandlar dessa uppgifter för att skapa och kunna administrera ditt konto. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla och administrera ditt användarkonto.

När du gör en beställning inloggad på kontot gäller även ändamålen och de rättsliga grunderna som beskrivs ovan under ”För dig som är kund”. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar vid skapande av konto kan du inte skapa kontot. Du är dock av detta skäl inte förhindrad att beställa produkter på Elexirpharma.se.

Du kan när som helst logga in på ”Mina sidor” och uppdatera de flesta av de personuppgifter som du lämnat där. Vi raderar ditt konto om du inte loggat in på kontot eller gjort en beställning på tre år eller meddelat oss att du önskar ha kvar användarkontot.

För dig som kontaktar kundservice

När du kontaktar kundservice behandlar vi de personuppgifter som du i förekommande fall lämnar för att administrera ditt kundserviceärende.  Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt ärende. Dina uppgifter kan också i övrigt komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enlig lag, t.ex. produktsäkerhetslagen.

Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna ge dig bra service.

Vi sparar dina uppgifter så länge som ärendet pågår och raderar uppgifterna snarast efter att ärendet avslutats.

För dig som är besökare på Elexirpharma.se

När du besöker Elexirpharma.se samlar vi in information om din IP-adress (se även Elexir Pharma Information om cookies). Notera att även vissa andra företag än Elexir Pharma samlar in din IP-adress vid besök på Elexirpharma.se i samband med användning av tredjepartscookies. Hur detta sker samt hur du kan gå tillväga för att begränsa eller stänga av cookies i din webbläsare beskrivs i Elexir Pharmas Cookiepolicy.

Vi använder din IP-adress så att du hamnar på rätt lands version av Elexirpharma.se, för att förhindra intrång, incidenter och övrigt missbruk av våra tjänster på Elexirpharma.se, för att föra statistik över besökare på Elexirpharma.se och för att göra uppdateringar och förbättringar av Elexirpharma.se. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att förhindra missbruk och att ha en väl fungerande elexirpharma.se.

Direktmarknadsföring

För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta vår kundservice. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke från kund. 

Vem delar vi dina personuppgifter till?

Elexir Pharma kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag inom Elexir Pharma koncernen samt samarbetspartners vid t.ex. tillhandahållande av IT-tjänster, transportlösningar och betallösningar. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Elexir Pharma vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare.

Elexir Pharma kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas, t.ex. företag som hanterar transporter av varor och betallösningar. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster.

Elexir Pharma kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES.

Elexir Pharma lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns rättslig grund och tillräckliga garantier för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Elexir Pharma vidtar i så fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål du lämnade uppgifterna. Se mer information under varje ändamål ovan.

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vilka är dina rättigheter?

Du har vissa specifika lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter.

Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. På begäran från dig tillhandahåller vi skriftlig information om vår behandling om dina personuppgifter utan kostnad.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Elexir Pharma, har du även rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ett avtal med dig.

Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig själv. Du som har användarkonto kan också logga in på ditt konto och rätta vissa eventuellt felaktiga uppgifter.

Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för, om du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas stöd för vårt berättigade intresse, om personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Trots din begäran om radering måste vi i vissa fall ändå spara dina personuppgifter pga. lagkrav såsom bokförings- och skattelagstiftning eller t.ex. om vi måste behålla vissa uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Elexir Pharma vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter, t.ex. används SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data.

Länkar till andra webbplatser

Elexirpharma.se kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Information om personuppgifter gäller endast för Elexirpharma.se. Elexir Pharma ansvarar inte för andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella elexirpharma.se. 

Cookies

När du besöker Elexirpharma.se använder vi cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy

Frågor och klagomål

Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss enklast på konsumentkontakt@elexirpharma.se.

Om du har klagomål avseende Elexir Pharma behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Ändringar i denna Information

Elexir Pharma förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Information om personuppgifter. Varje sådan ändring publiceras också alltid på Elexirpharma.se.